Hem / Storsjöns Fiskevårdsområde

Storsjöns Fiskevårdsområde

Fiskekort

Priser
Familjekort 500:- /år
Årskort 400:-
Veckokort 250:-
Dagkort 70:-
Trolling dagkort 450:- Krav vid mer än två dragna beten per båt
Trolling årskort 1 500:- Krav vid mer än två dragna beten per båt
Ungdom under 15 år gratis spöfiske

Försäljningsställen
Niclas Fransson, Berg 070-561 23 78
Ken Lampa, Sjölunda Närkesberg 070-40 40 671
Anders Hellström, Knutstorp 070-668 22 50
Leif Danielsson, Rönnestorp / Gålsjö
Varuhuset Rönneshytta

Ordförande är Lars Brohmée 0583-34 054
Fisketillsyningsman Ken Lampa 070-40 40 671

Område
Större sjöar som ingår i fiskevårdsområdet är Örgaveln, Långsjön, Svaldresjön samt Storsjön med tillhörande vikar och tillflöden mellan sjöarna.

Karta över fiskevårdsområdet finns hos kortförsäljarna.

Gäddtävling
I Storsjön finns gös inplanterat/isatt och för att främja den tillväxten, och få bort rovfisken gädda, har föreningen utlyst fisketävling på gädda.
Två priser per år delas ut till de som fångar den tyngsta gäddan.
Fångsten skall kontrolleras av Ken Lampa ovan. Får du en stor gädda så ring honom eller ordföranden.

Iläggningsplats för båtar och viss uppställningsplats för bil finns söder om Sjölunda utmed vägen Närkesberg – Mariedamm.

 

Varför finns fiskevårdsföreningen?

Syftet enligt lagen är att ge allmänheten möjlighet till reglerat fiska på vatten som tillhör vattenägare.

Fisket i sjöarna tillhörig Storsjöns Fiskevårdsområde gäller för:
– Dels personer som löst fiskekort, s.k. sportfiske
– Dels personer som har vattenrätt till det s.k byavattnet
– Dels ungdom under 15 år gratis fiske

Fiskerätten gäller för de fastigheter som har mantalsatt mark och är belägen inom en by som har byvatten utmärkt på karta upprättad vid byns Laga Skifte. Detta dokument är s.k. urkunden. För byarna i Närkesbergstrakten skedde Laga skiften runt år 1850.

Fisket är inom byavattnet fortfarande samfällt. Alltså gränser mellan byborna inom byns fiskevatten får ej förekomma. Denna bestämmelse gäller fortfarande oavkortat för allt fiske. Fisket är s.k. endast husbehovsfiske.

Om en fiskerättsinnehavare vill överlåta eller sälja sin fiskerätt i byavattnet så avhänder han sig sin egen rätt till fisket. Undantag finns för de markägare som har större mark och vattenytor

I slutet av år 1990-talet bildades på Länsstyrelsen inrådan Storsjöns Fiskevårdsområde (FVO). Enligt stadgarna har då styrelsen för FVO rätt att fatta beslut om hur det s.k. sportfisket skall bedrivas och sälja fiskekort till allmänheten. Kräftfiske ingår ej i FVO:s åtagande och finns alltså ovakortat kvar hos markägarna..

Eventuella inkomster för FVO tillhör formellt fiskerättsinnehavarna (FH) men skall gå tillbaka till fiskevård.

FVO har rätt att på fiskestämma reglera hur redskapsfisket ur fiskevårdssynpunkt skall bedrivas även för FH. Stämman har också rätt att fatta beslut om hur eventuella isättningar av fiskyngel skall ske, men med tillstånd från Länsstyrelsen.

Vid tillkomsten av ett FVO så är syftet/reglerna följande:
– Allmänheten har inte fritt fiske.
– Fiskekort krävs.
– Under 15 år fritt spöfiske.
– FH har ovakortad rätt att utan avgift fiska på sitt oskiftat byavatten.
– FH som vill fiska utanför byns vatten skall ha fiskerättsbevis och följa FVO:s fiskeregler.
– FVO har bestämt att FH:s fiskerätt på byavattnet även gäller för dennes familj.
– FH har ovakortad rätt att använda fasta redskap dock med begränsningar enligt stämmobeslut.
– FVO handhar ej kräftfisket där Laga Skiftets bestämmer gäller fortfarande ovakortat
– Markägare har ingen skyldighet att hålla väg eller uppställningsplats för fiskekortsinnehavare.
– Fiskerättskontrollant har rätt att kontrollera allt fiske inom FVO:s bestämmelser.
– FVO tillhandahåller vid behov fiskerättsbevis till FH:s byavatten detta för fiskekontrollen.